Sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants

A qui va adreçat:

 • Les persones físiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
 • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:

 • Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
 • Correu postal
 • Presencialment al Registre electrònica general
 • Als registres electrònics generals de:
  • L’Administració General de l’Estat
  • Les administracions de les Comunitats Autònomes
  • Les entitats que integren l’Administració local
  • El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l’article 2.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre)
  • A les oficines de Correus, tal com s’estableixi reglamentàriament
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger
 • A les oficines d’assistència en matèria de registres
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

 

Documentació que cal aportar:

Sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants:

 • Document identificatiu de la persona interessada
 • Document vigent que acrediti la titularitat de l’habitatge
 • Autorització per fer el tràmit d’empadronament de terceres persones
 • Autorització per a l’empadronament de menors
 • Autorització d’empadronament en un habitatge alié
 • Darrer rebut del contracte de lloguer / constància de pagament de fiança
 • Identificació de la persona autoritzada
 • Declaració jurada
 • Document identificatiu de del/de la titular de l’habitatge
 • Certificat de naixement o llibre de família

Observacions:

 • Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s’hagi presentat. Si aporten resolució cal comprovar la vigència de la resolució.
 • El DNI o passaport espanyol pot estar caducat.

Legislació:

 • Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l’anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d’11 de juliol).
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de d’Institut nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats
 • Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
 • Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i cèdules d’habitabilitat.
 • Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge.

Més informació: